Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU eGaudia.pl

 

§ 1 WSTĘP

1. Poniższy regulamin określa zasady, które obowiązują na portalu eGaudia.pl i powinny być przestrzegane przez każdego zarejestrowanego użytkownika.

2. Serwis eGaudia.pl znajduje się pod adresem internetowym www.egaudia.pl .

3. Podstawami prawnymi poniższego regulaminu są:
a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104),
c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),
d) ustawa z dnia 24 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn.zm.)

 

§ 2 DEFINICJE

eGaudia.pl - portal, na którym użytkownicy mogą wypożyczać między sobą przedmioty.

STRONY – podmioty zawierające umowę o wypożyczenie.

UŻYTKOWNIK - osoba lub firma zarejestrowana w serwisie.

WŁAŚCICIEL - osoba będąca w posiadaniu oferowanego przedmiotu.

NAJEMCA - osoba, która wynajmuje przedmiot od Właściciela.

OFERTA - podstrona w serwisie, na której znajduje się opis wypożyczanego przedmiotu.

DANE OSOBOWE – zbiór informacji o charakterze osobowym podanych podczas rejestracji lub w okresie późniejszym, przetwarzanych w celu korzystania z serwisu.

REJESTRACJA - proces dodawania nowego użytkownika.

 

§ 3 WARUNKI OGÓLNE

1. Przeglądanie ofert, rejestrowanie, logowanie, wystawianie opinii, nawiązywanie umowy następuje poprzez wykorzystanie systemu teleinformatycznego.

2. Do poprawnego korzystania z serwisu niezbędna jest przeglądarka internetowa w komputerze lub urządzeniu mobilnym.

3. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na wszystkie punkty regulaminu.

5. Serwis eGaudia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu informując o tym użytkowników.

6. Użytkownik ma prawo odmówić zaakceptowania zmiany regulaminu, jego konto zostaje wtedy usunięte wraz z jego ofertami i opiniami.

 

§ 4 UMOWA I ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Aby móc korzystać z serwisu użytkownik ma obowiązek przejść proces rejestracji.

2. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

3. Konto w serwisie eGaudia.pl może założyć osoba, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Użytkownik dokonuje rejestracji na stronie http://egaudia.pl/rejestracja.html .

5. Użytkownik rejestrując się podaje:

a) Login
b) Hasło
c) Imię i nazwisko
d) Adres zamieszkania
e) Numer telefonu
f) e-mail

6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego zarejestrowania użytkownika w serwisie.

7. Dane podawane przy rejestracji widoczne są tylko i wyłącznie dla obu stron (Właściciel i Najemca) oraz w razie potrzeby dla administratora serwisu eGaudia.pl.

8. Hasło jest znane i widoczne tylko i wyłącznie dla użytkownika.

9. Na jeden adres e-mail może być założone tylko jedno konto.

10. Na to samo imię, nazwisko i adres może być założone tylko i wyłącznie jedno konto, duplikowane konta będą usuwane po wcześniejszym poinformowaniu użytkownika.

11. Login podany przy rejestracji pozostaje niezmienny przez cały czas funkcjonowania konta w serwisie.

12. Usunięcie konta jest bezpłatne, użytkownik może to zrobić w każdej chwili.

13. Po usunięciu konta, usunięte zostają również jego oferty, komentarze i dane osobowe.

14. Użytkownik ma prawo ponownie założyć konto, jednak przywrócenie ofert i komentarzy będzie niemożliwe.

15. Użytkownik ma obowiązek uaktualnić swoje dane jeśli te ulegną zmianie (nazwisko panieńskie, adres zamieszkania).

16. Po rejestracji użytkownik otrzymuje link aktywacyjny, który prowadzi go do wypełnienia formularza.

17. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy do 7 dni od dnia rejestracji.

 

§ 5 KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Po dokonaniu rejestracji użytkownik nabywa prawo do:

a) przeglądania ofert innych użytkowników
b) wystawiania ofert z własnymi przedmiotami
c) otrzymywania i wysyłania propozycji cenowych
d) nawiązywania umów z innymi użytkownikami
e) wystawiania opinii po zakończonym wynajmie
f) kontaktowania się poprzez formularz

2. Użytkownik loguje się do serwisu poprzez podanie loginu i hasła podanego podczas rejestracji.

3. W przypadku braku znajomości hasła użytkownik ma możliwość skorzystania z przypomnienia znajdującego się obok pola do logowania.

4. Użytkownik ma prawo do wystawienia nieograniczonej ilości przedmiotów w serwisie.

5. Użytkownik ma prawo wystawić jeden przedmiot tylko i wyłącznie jeden raz.

6. Użytkownik nie ma prawa do wystawiania jednego i tego samego przedmiotu w kilku kategoriach.

7. Opis przedmiotu powinien być jak najdokładniejszy.

8. Jeśli Właściciel wystawia ofertę jako firma ma prawo dopisać swoje zasady regulaminu.

9. Jeśli Właściciel wystawia ofertę jako firma ma prawo żądać od Najemcy podpisu na umowie stworzonej na jego warunkach.

10. Zasady tej umowy powinny być możliwe do pobrania i Najemca ma mieć możliwość zapoznania się z nimi przed potwierdzeniem wypożyczenia.

11. Serwis eGaudia.pl nie bierze odpowiedzialności za treść takiej umowy i w sprawach spornych nie bierze udziału.

12. Serwis eGaudia.pl umożliwia pobranie umowy po dokonaniu transakcji.

13. Sprawy płatności realizowane są pomiędzy Właścicielem, a Najemcą.

14. Serwis eGaudia.pl nie uczestniczy w płatnościach, ani nie bierze za to odpowiedzialności.

15. Dodawane zdjęcia powinny być w jak najlepszej jakości.

16. Rozdzielczość będzie automatycznie skalowana do ok. 800x600 pikseli.

17. Użytkownik może dodac ofertę na stronie http://egaudia.pl/a_nowa.html .

18. Użytkownik dodając ofertę podaje:

a) nazwę przedmiotu
b) kategorię
c) dokładny opis przedmiotu
d) zdjęcia (maksymalnie 6)
e) województwo i miejscowość (są one kopiowane z danych podanych przy rejestracji, są możliwe do zmiany)
f) opcje dostawy
g) cenę za wypożyczenie
h) możliwość akceptowania innych ofert cenowych
i) wysokość kaucji
j) długość trwania oferty

19. Długość trwania oferty liczona jest w dniach (od 1 do 365).

20. Użytkownik może usunąć swoją ofertę w dowolnym czasie bez konieczności podawania powodu.

21. Użytkownik ma obowiązek zaakceptować regulamin.

22. Serwis ma prawo usunąć ofertę jeśli:

a) opis jest niezgodny z faktycznym stanem przedmiotu
b) treść zawiera słowa niecenzuralne, obraźliwe, nieetyczne
c) przedmiot nie należy do Właściciela

23. Zakazane jest wystawianie ofert przedmiotów, których nie obejmują kategorie.

24. Użytkownik ma prawo zaproponować nową kategorię używając formularza w dziale Kontakt.

25. W przypadku nagminnego łamania tych podpunktów Serwis ma prawo zablokować, a następnie usunąć konto użytkownika bez możlwości założenia konta na te dane.

 

§ 6 ZAWARCIE UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

1. Właściciel wystawia swój przedmiot jako oferta wypożyczenia.

2. Właściciel zapewnia, że przedmiot jest sprawny. Jeśli jest inaczej zobowiązany jest do poinformowania o tym w treści oferty.

3. Właściciel opisuje wszelkie uszkodzenia jeśli takie istnieją, zaznaczając je na zdjęciu.

4. Właściciel w razie potrzeby zobowiązany jest do udowodnienia praw do posiadanego przedmiotu (paragon, faktura, przelew).

5. Najemca podaje datę rozpoczęcia wypożyczenia, ilość dni oraz akceptuje kwotę Właściciela lub podaje swoją propozycję cenową.

6. Jeśli Właściciel zaakceptuje propozycję czasową i cenową Najemcy dochodzi do zawarcia umowy.

7. Umowa generowana jest automatycznie i zawiera:

a) Miejsce i datę jej zawarcia
b) Dane stron - Właściciela i Najemcy tj. Imię, nazwisko, adres, telefon
c) Nazwę przedmiotu
d) Okres wypożyczenia
e) Ceną za dzień oraz cały okres wypożyczenia
f) Wysokość kaucji
g) Ogólne warunki wypożyczenia

8. Po zawarciu umowy Najemca zobowiązuje się do jak najszybszej wpłaty kaucji (jeśli taka została ustalona) i/lub kwoty za wypożyczany przedmiot.

9. Po zawarciu umowy Właściciel zobowiązuje się do dostarczenia Najemcy przedmiotu na zasadach ustalonych pomiędzy użytkownikami.

10. Po zakończeniu okresu wypożyczenia Najemcy ma obowiązek zwrócić przedmiot Właścicielowi do 3 dni roboczych.

11. Po zakończeniu okresu wypożyczenia Właściciel ma obowiązek zwrócić kaucję.

12. Użytkownik ma obowiązek okazania dowodu tożsamości i zezwolenia na spisanie z niego danych, jeśli druga strona wystosuje takie żądanie.

13. Sposób płatności jest wybierany przez obie strony.

14. Sposób dostarczenia jest wybierany przez obie strony, z czego to Właściciel proponuje swoje możliwości, a Najemca wybiera jedną z nich.

15. Najemca zobowiązany jest do właściciego traktowania wypożyczonego przedmiotu i oddania go w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ofercie.

16. Najemca zobowiązuje się do odkupu, naprawienia lub zwrotu wartości przedmiotu, jeśli ten zostanie uszkodzony lub zagubiony.

17. Jeśli Najemca uszkodzi lub zniszczy przedmiot kaucja nie jest zwracana, zostaje ona u Właściciela.

18. Jeśli kaucja nie pokrywa całkowitej wartości przedmiotu Właściciel ma prawo zwrócić się do Najemcy, a w dalszej kolejności do odpowiedniego sądu celem zwrotu brakującej kwoty.

19. Serwis eGaudia.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony lub zagubiony sprzęt. Pośredniczy jedynie pomiędzy stronami, a w razie potrzeby udostępnia materiały policji lub sądom.

20. Wszelkie nieporozumienia, nieścisłości i spory prowadzone będą do odpowiednich sądów, a wszelkie pozostałe warunki określa prawo polskie.

21. Po zakończeniu trwania wypożyczenia obie strony mają możliwość wystawienia sobie nawzajem opinii.

22. Za treść opinii odpowiedzialny jest użytkownik wystawiający taką opinię.

23. W opinii nie mogą paść słowa obraźliwe, wulgarne, nieetyczne.

24. Opinia powinna być opisana jak najdokładniej.

25. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii jeśli ta będzie naruszała zasady regulaminu.

 

§ 8 ZWROTY, REKLAMACJE, ANULACJE

1. Użytkownik ma prawo zareklamować przedmiot jeśli ten nie spełnia jego oczekiwań.

2. Użytkownik ma prawo do zwrotu kwoty jeśli przedmiot nie spełnia jego oczekiwań.

3. Użytkownik ma prawo do zwrotu kwoty, jeśli przedmiot nie zgadza się z opisem w ofercie.

4. Użytkownik ma prawo zareklamować serwis eGaudia.pl jeśli wystąpiły problemy podczas nawiązywania umowy.

5. Użytkownik informuje serwis eGaudia.pl o problemach poprzez formularz kontaktowy na stronie http://egaudia.pl/txt,3,kontakt.html .

 

§ 9 PŁATNOŚCI

1. Przez pierwszy rok istnienia serwisu, licząc od daty 01.01.2017 korzystanie z portalu eGaudia.pl jest bezpłatne.

2. Po roku funkcjonowania serwisu eGaudia.pl koszt wystawienia oferty wynosi 50 gr.

3. W przypadku wystawienia oferty, a następnie usunięcia jej przez Użytkownika należności nie są zwracane.

4. Użytkownik ma obowiązek wpłaty zaległej sumy w ciągu 30 dni od wystawienia rachunku.

5. Serwis eGaudia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat.

6. Informuje wtedy użytkownika.

7. Użytkownik ma prawo odmówić zaakceptowania zmiany wysokości opłat, jego konto zostaje wtedy usunięte wraz z ofertami i opiniami.

8. O zaległościach użytkownik informowany jest e-mailem.

9. W momencie unikania płatności konto Użytkownika jest zawieszane, a sprawa zgłaszana jest policji i odpowiednim sądom.

 

§ 10 ZAŁĄCZNIKI

1. Umowa gotowa do wypełnienia znajduje się pod linkiem - http://egaudia.pl/hosting_plikow/umowa_57d2c794b26a9.pdf